การเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้กู้รายเก่าปี 2-5 ที่เคยกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2565 ผู้กู้รายเก่าปี 2-5 ที่เคยกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1. ยื่นแบบคำขอกู้เป็นไฟล์ PDF ที่ระบบ ISL ที่ https://isl.udru.ac.th
2. หลังจากยื่นแบบคำขอกู้ เข้าไปตรวจสอบในระบบ ISL เอกสารไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข หากเอกสารถูกต้องให้ดำเนินการทำใบเบิกเงินในระบบ DSL ในวันที่ 17-30 เมษายน 2565 (รอบที่ 1) และนำส่งที่มหาวิทยาลัยในเมือง และสามพร้าว ศึกษาเอกสารที่จะต้องแนบ และ วันที่ต้องส่งเอกสาร ที่ คู่มือการกู้ยืมผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ระบบ DSL ที่ https://isl.udru.ac.th
3. ตรวจสอบการเลือกค่าลงทะเบียน และค่าครองชีพให้ถูกต้อง
4. สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี วันที่ทำสัญญาไม่ต้องกรอกข้อมูล (ว่างไว้)
5. ค่าลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2565 ดูได้จากคู่มือการกู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาด้วยจำนวน 150 บาท
6. ผู้แทนโดยชอบธรรม หากมีชื่อในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ลงนาม หากไม่มีชื่อไม่ต้องลงนาม
7. สำหรับผุ้กู้รายใหม่ หรือผู้ที่ไม่เคยกู้ยืม กยศ.ที่ราชภัฏอุดรธานีที่ส่งเอกสารใน ISL แล้ว และถูกต้อง ให้ดำเนินการนำเอกสารที่ถูกต้องแล้วไปสแกนใหม่ส่งในระบบ DSL ต้องสแกนทีละแผ่น และตั้งชื่อไฟล์ใหม่ วิธีการตั้งชื่อและข้อมูลต่าง ๆ ที่คู่มือการกู้ยืมผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีระบบ DSL ที่ https://isl.udru.ac.th จากนั้นให้รอการประชาสัมพันธ์การทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินต่อไป

** แบบคำขอกู้ฉบับจริงห้ามทำหายให้เก็บไว้งานกองทุน กยศ.กำหนดให้ส่งพร้อมกับแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2/2565 (เนื่องจากหากมีข้อผิดพลาดในภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาจะสามารถแก้ไขเอกสารฉบับจริงได้)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น