รับสมัครรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัครรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 23 กันยายน

ให้ลงทะเบียนใน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPYW86w8UrZtCmwEhkc6UMZTOCg5NW742fRtMFP0c7vxM20Q/viewform

หลักฐานที่ต้องนำส่ง

1. รูปถ่ายชุด รด.ขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป ติดในแบบ รด.2 .ให้เรียบร้อย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาการจบการศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะผู้ไม่ได้จบการจาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารที่ 24)
5. ผู้ที่รายงานตัว ปีที่ 2-3 มีค่ารายงานตัว 700 บาท

ุ6.เข้าปริ้นแบบ รด. 2  ในอีเมล์ที่ลงทะเบียน  โดยปริ้นหน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน ขนาด A4  ในอีเมล์     แล้ว นำส่ง ผกท. ที่สำนักงานหอพักหญิง มอใน หรือที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 23 กันยายน 65 หากมีข้อสงสัยติดต่อ ผกท.วัชภูมิ   0896232333 ในเวลาราชการ