กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

คู่มือและตัวอย่างการกรอกเอกสาร

ขั้นตอนการสแกนเอกสาร

การสแกนเอกสารเป็น PDF ด้วย IOS
การสแกนเอกสารเป็น PDF ด้วย Android

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ กยศ. 101

การกรอกแบบคำขอกู้ – กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน
การกรอกแบบคำขอกู้ – กรณีบิดาเสียชีวิต ผู้กู้อาศัยอยู่กับมารดา
การกรอกแบบคำขอกู้ – กรณีมารดาเสียชีวิต ผู้กู้อาศัยอยู่กับบิดา
การกรอกแบบคำขอกู้ – กรณีบิดามารดาเสียชีวิตทั้งคู่ ผู้กู้อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
การกรอกแบบคำขอกู้ – กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า ผู้กู้อาศัยอยู่กับบิดา
การกรอกแบบคำขอกู้ – กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า ผู้กู้อาศัยอยู่กับมารดา
การกรอกแบบคำขอกู้ – กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า ผู้กู้อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
การกรอกแบบคำขอกู้ – กรณีบิดามารดาแยกทางกัน ผู้กู้อาศัยอยู่กับบิดา
การกรอกแบบคำขอกู้ – กรณีบิดามารดาแยกทางกัน ผู้กู้อาศัยอยู่กับมารดา
การกรอกแบบคำขอกู้ – กรณีบิดามารดาแยกทางกัน ผู้กู้อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง

ตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102

การกรอกกยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ – กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน
การกรอกกยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ – กรณีมารดาเสียชีวิต ผู้กู้อาศัยอยู่กับบิดา
การกรอกกยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ – กรณีบิดาเสียชีวิต ผู้กู้อาศัยอยู่กับมารดา
การกรอกกยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้- กรณีบิดามารดาเสียชีวิตทั้งคู่ ผู้กู้อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
การกรอกกยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ – กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า ผู้กู้อาศัยอยู่กับบิดา
การกรอกกยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ – กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า ผู้กู้อาศัยอยู่กับมารดา
การกรอกกยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ – กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า ผู้กู้อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง
การกรอกกยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ – กรณีบิดามารดาแยกทางกัน ผู้กู้อาศัยอยู่กับบิดา
การกรอกกยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ – กรณีบิดามารดาแยกทางกัน ผู้กู้อาศัยอยู่กับมารดา
การกรอกกยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ – กรณีบิดามารดาแยกทางกัน ผู้กู้อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง

ตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองอาจารย์ที่ปรึกษา

การกรอกหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

ตัวอย่างการลงนามและสำเนาถูกต้อง

ตัวอย่างการลงนามเอกสารและการรับรองสำเนาถูกต้อง