บุคลากร

นายเกียรติชัย วาณิช

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางตุลยดา ยโสธร

นักวิชาการศึกษา

นายธนัญชัย เพ็งพรหม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิราพร เพริศแก้ว

นักวิชาการศึกษา

นายอานนท์ โยธี

นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกวัชรภูมิ เพชรแสงใส

นักวิชาการศึกษา

นางจิตตาภัทร์ ซื่อไกรกุลธวัช

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ

นายอรัญญู ราชไชย

นักสุขศึกษา

นายปรีชา สังเกตชน

นักสุขศึกษา

นางสิริกร วงคะแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายรังสรรค์ หงส์วรรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเกียรติพงศ์ ตระการจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีเดชา สีนาพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาพร อิ่มพูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอดิสร จงรักกลาง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นายคเชนทร์ คงบรรดาศักดิ์

เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์