มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บริการนักศึกษา

วิชาทหาร/ผ่อนผันทหาร
กิจกรรมนักศึกษา
งานวินัยนักศึกษา
ทุน กยศ.
หอพักนักศึกษา
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
พระราชทานปริญญาบัตร
กีฬา
ทุนการศึกษา
งานบริการอาชีพ
งานบริการสุขภาพ
ผู้นำนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

        กองพัฒนานักศึกษา มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา งานด้านกิจกรรมนักศึกษา และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ข้อมูลติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
หมายเลขโทรศัพท์
ในเมือง 042-211-040 ต่อ 1734
สามพร้าว 042-211-040 ต่อ 5053

ติดต่องานแนะแนว
ในเมือง     042-211-040 ต่อ 1721
สามพร้าว 042-211-040 ต่อ 5053

บริการนักศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษา
 • ระบบบริการนักศึกษา
 • ระบบสารสนเทศนักศึกษา
 • ระบบรายงานตัวนักศึกษา
 • ระบบหลักสูตรมหาวิทยาลัย
 • Exit-Exam

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะพยาบาลศาสตร์