Skip to content

บุคลากร

นายเกียรติชัย วาณิช

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางจิตตาภัทร์ ซื่อไกรกุลธวัช

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ

 • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 • งานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ
 • งานกองทุน กยศ

นางสิริกร วงคะแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 • งานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ
 • งานให้คำปรึกษา
 • งานกองทุน กยศ.

นางตุลยดา ยโสธร

นักวิชาการศึกษา

 • งานธุรการ
 • งานทุนการศึกษา
 • งานประกันคุณภาพ

นายรังสรรค์ หงษ์วรรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • งานกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 • งานกีฬาเพื่อการแข่งขันและความเป็นเลิศ

นางสาวจิราพร เพริศแก้ว

นักวิชาการศึกษา

 • งานกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 • งานบริหารสนามกีฬาและห้องออกกำลังกาย

นายเกียรติพงศ์ ตระการจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • งานพัฒนานักศึกษา
 • งานกิจกรรมนักศึกษา
 • องค์การนักศึกษา
 • สภานักศึกษา
 • ชมรม
 

นายธนัญชัย เพ็งพรหม

นักวิชาการศึกษา

 • งานกิจกรรมนักศึกษา
 • งานวินัยนักศึกษา
 • งานสถานศึกษาวิชาทหาร
 • งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
 

นายอดิศร จงรักกลาง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

 • งานวินัยนักศึกษา
 

นายปรีชา สังเกตชน

นักสุขศึกษา

 • งานบริการสุขภาพ
 

นายอรัญญู ราชไชย

นักสุขศึกษา

 • งานบริการสุขภาพ
 • งานทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา
 

นางสาวสุภาพร อิ่มพูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • บริหารจัดการทั่วไป
 • งานพัสดุ
 

ว่าที่ร้อยตรีเดชา สีนาพันธื์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ผู้จัดการหอพัก(สามพร้าว)
 • งานหอพักนักศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกวัชรภูมิ เพชรแสงใส

นักวิชาการศึกษา

 • ผู้จัดการหอพัก(ในเมือง)
 • งานหอพักนักศึกษา
 • งานสถานศึกษาวิชาทหาร

นายคเชนทร์ คงบรรดาศักดิ์

เจ้าหน้าที่ไปรษณ๊ย์

 • งานไปรษณีย์