Skip to content

ทำความรู้จักกองพัฒนานักศึกษา

ประวัติความเป็นมาของกองพัฒนานักศึกษา

          กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดิมเรียกว่า ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงาน เพื่อให้ครอบคลุมและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ

          ต่อมา ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแบ่งหน่วยงานราชการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นสำนักกิจการนักศึกษา

          จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ขึ้น และสำนักกิจการนักศึกษายังคงเป็นหน่วยงาน ที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อ สำนักกิจการนักศึกษา เช่นเดิม

          ในปี พ.ศ.2548 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สำนักกิจการนักศึกษาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองกิจการนักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี และต่อมาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ใหม่ กองกิจการนักศึกษา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองพัฒนานักศึกษา โดยดำเนินงานกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ อันได้แก่ งานกิจกรรมและกีฬานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และงานวินัยนักศึกษา จนถึงปัจจุบัน

กองพัฒนานักศึกษา

                    กองพัฒนานักศึกษาสังกัดสำนักงานอธิการบดีมี สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาชั้นล่าง มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่พร้อมด้วยมีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตอาสาและสามารถดำาเนินชีวิต อยู่ได้ตามครรลองของสังคมภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาการให้บริการและสวัสดิการต่างๆแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมและรับบริการ

กองพัฒนานักศึกษาปัจจุบันแบ่งโครงสร้างงานดังนี้

 

 • งานกิจกรรมนักศึกษา
 • งานบริการจัดการกีฬา
 • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 • งานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ
 • งานบริหารจัดการ

ปรัชญา ( Philosophy )

บริการโปร่งใส  ใส่ใจนักศึกษา  นำพาคุณธรรม  กิจกรรมก้าวหน้า

 

วิสัยทัศน์ ( Vision )

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานชั้นนำ ในการให้บริการด้วยมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์

 

พันธกิจ ( Mission )

          ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม เพื่อฝึกฝน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาตลอดจนการจัด สวัสดิการและบริการนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์ ( Objective)

 1. เพื่อพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ด้วยกิจกรรมกีฬา
 3. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
 5. เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
 6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
 7. เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
 2. มีทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 3. มีคุณธรรมจริยธรรม ขยันหมั่นเพียร ในการประกอบการงานอาชีพด้วย ใจรัก มีจิตอาสา และดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
 4. มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ