Skip to content

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ในเมือง)

อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หมายเลขติดต่อ : 042-211040 ต่อ 1734

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(สามพร้าว)

อาคารอำนวยการ 100 ปี 
234 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หมายเลขติดต่อ :