Skip to content

บริการของเรา

งานกิจกรรมนักศึกษา

 • หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
 • หน่วยพัฒนานักศึกษา
 • หน่วยวินัยนักศึกษา
 • หน่วยจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

งานบริหารจัดการกีฬา

 • หน่วยกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
 • หน่วยกีฬาเพื่อการแข่งขันและความเป็นเลิศ
 • หน่วยบริหารจัดการสนามกีฬาและห้องออกกำลังกาย

งานบริหารจัดการ

 • หน่วยบริหารงานทั่วไป
 • หน่วยการเงินและพัสดุ
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์