Skip to content

หน่วยไปรษณีย์

หน่วยไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

งานไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายใต้การกับกับดูแลของกองพัฒนานักศึกษา  ในการให้บริการฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภท เช่น จดหมายธรรมดา จ.ม.ลงทะเบียน ไปรษณียภัณฑ์รับรอง สิ่งตีพิมพ์ พัสดุ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMSทั้งในและต่างประเทศ ไปรษณีย์รับเข้าและตีคืน ไปรษณีย์รับเข้าและตีคืนบริการรับ-ส่งหนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย และบริการรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ส่วนตัวของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่

ความรับผิดชอบดังนี้

1. หน่วยบริหารจัดการไปรษณียภัณฑ์ มีหน้าที่รับ-ส่ง หนังสือราชการของงานไปรษณีย์
2. หน่วยบริการฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ มีหน้าที่รับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์ราชการทางไปรษณีย์ ทุกประเภท
3. หน่วยบริการ รับ-ส่ง หนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้บริการ รับ – ส่งหนังสือเอกสารทางราชการภายในมหาวิทยาลัย
4. หน่วยรับ-ฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้บริการรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ส่วนตัวของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย