Skip to content

การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา

การจัดสรรทุนการศึกษา

          กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีบริการด้านทุนการศึกษา ที่คอยดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งแบบต่อเนื่อง และแบบรายปี และมีขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงายงานภาครัฐและเอกชน บริษัทต่างๆ มูลนิธิ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน            มีจิตอาสา และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับมหาวิทยาลัย มีความประพฤติเรียบร้อย โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ

 

ชื่อทุน

ประเภท

ทุนละ/ปี

จำนวนทุน

จำนวนเงิน

1. ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

ต่อเนื่อง

30,000

7

210,000

2. ทุนพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อเนื่อง

48,000

6

288,000

3. ทุนเฉลิมราชกุมารี

ต่อเนื่อง

55,000

12

660,000

4. ทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ต่อเนื่อง

55,000

2

110,000

5. ทุนโรเกชั่น

ต่อเนื่อง

40,000

1

40,000

6. ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ต่อเนื่อง

30,000

8

240,000

7. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระราชูปถัมภ์

ต่อเนื่อง

8,000

1

8,000

8. ทุนพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้

ต่อเนื่อง

40,000

1

40,000

9. ทุนสนับสนุนนักศึกษาพิการ

ต่อเนื่อง

14,000

12

168,000

10. ทุนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายปี

5,000

4

20,000

13. ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า

ต่อเนื่อง

50,000

1

50,000

14. ทุนธนาคารไทยพาณิชย์

ต่อเนื่อง

10,000

2

20,000

15. ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ต่อเนื่อง

8,000

10

72,000

16. ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและ

     วัดดอยธรรมเจดีย์

ต่อเนื่อง

55,000

6

330,000

16. ทุนช่อง 7 สี

ต่อเนื่อง

40,000

1

40,000

สรุปทุนการศึกษา

 

 

 

 

74

 

2,406,000

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจทุนการศึกษาต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คุณตุลยดา ยโสธร
เ042-211040 ต่อ 1734